TCCB: V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2015

Kính gửi:
– Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
– Trưởng các phòng chức năng cơ quan Sở GD&ĐT.
Thực hiện Công văn số 1810/SNV-TCBCTL ngày 02/12/2015 của Sở Nội vụ Nam Định về việc nâng bậc lương trước thời hạn (NBL TTH) do lập thành tích xuất sắc năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện việc xét NBL TTH theo chỉ tiêu năm 2015 như sau:
Nội dung chi tiết xem trong tệp tin /uploads/files/news/2015/12/tth-theo-ch_-tieu-2015.rar