Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Nội dung chi tiết xem tại tập tin: 18/2015/NQ-HĐND