LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 (Từ ngày 28/10 đến ngày 02/11)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                         Nam Mỹ, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

(Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 02/11/2019)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 8:

      – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

          – Thực hiện chương trình tuần 8 theo đúng chương trình

          – Các câu lạc bộ thực hiện đúng lịch

          – Tổ chức lao động vệ sinh

          – Giáo viên tham gia sinh hoạt chuyên môn cấp miền tại Tân Thịnh đầy đủ.

          – Tích cực ôn tập giữa học kỳ I

  1. Công tác trọng tâm:

          – Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

          – Thực hiện chương trình tuần 9.

          – Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          – Tổ chức kiểm tra giữa học kỳ I.

III. Triển khai công tác tuần.

          – Lớp 3A trực tuần.

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 228/10 SÁNG – Chào cờ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 329/10 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 430/10 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Kiểm tra giữa kỳ I khối 4, 5 Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 531/11 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 601/11 SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ

 

                                                                                                  BAN GIÁM HIỆU

 

 

                                                                                                                        Ngô Trung Nghĩa