Lịch công tác tuần (từ ngày 26/8/2019 đến 30/08/2019)

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                          Nam Mỹ, ngày 26 tháng 08 năm 2019

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/08/2019)

I. Đánh giá công tác tuần :

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường.

– Tổ chức tốt ôn tập hè.

II. Triển khai công tác tuần

– Tích cực ôn tập hè

– Chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho lễ khai giảng năm học mới 2019 -2020.

– Làm phổ cập đầu năm.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai(26/08) SÁNG – Học sinh tựu trường Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c                 Nghĩa
– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Họp liên tịch BGH + Cốt cán TH Nam Mỹ
– Nhập số liệu đầu năm học Giáo viên
Thứ ba(27/08) SÁNG – Ôn tập hè Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Họp hội đồng Giáo viên TH Nam Mỹ
Thứ tư(28/08) SÁNG – Ôn tập hè Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Làm phổ cập + trang trí lớp Giáo viên TH Nam Mỹ
Thứ năm(29/08) SÁNG – Ôn tập hè Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Làm phổ cập + trang trí lớp Giáo viên TH Nam Mỹ
Thứ sáu(30/08) SÁNG – Ôn tập hè Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Làm phổ cập + trang trí lớp Giáo viên TH Nam Mỹ

 

                                                                                                   GIÁM HIỆU

 
   
   
 

                                                                                                                                      Ngô Trung Nghĩa