Lịch công tác tuần 8

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Nam Mỹ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Mỹ, ngày 21 tháng 10 năm 2016

                                                   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8
                                                    Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 28/10/2016

I.Đánh giá công tác tuần 7:
– Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.
– Các câu lạc bộ hoạt động tích cực theo lịch.
– Tổ chức kỷ niệm ngày 20-10 vui vẻ và phấn khởi.
II. Triển khai công tác tuần 7 (Lớp trực tuần 4D):
– Thực hiện chương trình tuần 8.
– Duy trì mọi nề nếp, kỷ cương trường học.
– Kiểm tra công tác PC-XMC.
– Sinh hoạt chuyên môn cấp miền.
– Chuẩn bị cho hội thi giáo viên giỏi các cấp.
– Khảo sát chất lượng giữa học kỳ 1.

Thời gian

Nội dung công việc

Thành phần tham dự

Địa điểm

Người trực

Thứ 2

24/10

SÁNG

– Chào cờ. CT giao lưu của lớp 4C với HĐTQ.– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

– Đ/c Hoa

CHIỀU

– Lên lớp– Nộp báo cáo và nhận tài liệu

Toàn trường

 

Đ/c Hiệu

TH Nam Mỹ

 PGD

Thứ 3

25/10

SÁNG

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

– Đ/c Dung

CHIỀU

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 4

26/10

SÁNG

– Lên lớp.– Kiểm tra công tác PCGD

Toàn trường

PHT

TH Nam Mỹ

PGD

– Đ/c Hoa

CHIỀU

– Lên lớp.– SHCM cấp miền

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 5

27/10

SÁNG

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

– đ/c Hoa

CHIỀU

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

Thứ 6

28/10

SÁNG

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

– đ/c Dung

CHIỀU

– Lên lớp.

Toàn trường

TH Nam Mỹ

                                                                                                                                                       BAN GIÁM HIỆU