LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 13, 2019 7:34 sáng
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

  1. Đánh giá công tác tuần 35:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thực hiện đúng chương trình tuần 35.

          – Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Ngày chủ nhật xanh

           – Tích cực ôn tác cuối năm.

  1. Triển khai công tác tuần 36 (2A trực tuần):

         – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

         – Tích cực ôn tập cuối năm

        – Tổ chức lao động vệ sinh

        – Kiểm tra cuối năm lớp 1+2+3

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

(13/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(14/5)

SÁNG – Kiểm tra chất lượng

K 1+2+3

Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

 

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Chấm thi Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

Thứ tư

(15/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(16/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường

 

TH Nam Mỹ

 

 

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(17/5)

SÁNG – Lên lớp

– Nộp các loại báo cáo

Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý  giáo viên Giáo viên TH Nam Mỹ

                                                                                                 GIÁM HIỆU