LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 10 tháng 5 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 13/5/2019 đến ngày 17/5/2019)

  1. Đánh giá công tác tuần 35:

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

           – Thực hiện đúng chương trình tuần 35.

          – Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Ngày chủ nhật xanh

           – Tích cực ôn tác cuối năm.

  1. Triển khai công tác tuần 36 (2A trực tuần):

         – Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

         – Tích cực ôn tập cuối năm

        – Tổ chức lao động vệ sinh

        – Kiểm tra cuối năm lớp 1+2+3

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2(13/5) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba(14/5) SÁNG – Kiểm tra chất lượngK 1+2+3 Toàn trường  TH Nam Mỹ  – Đ/c Hoa
CHIỀU – Chấm thi Toàn trường  TH Nam Mỹ 
Thứ tư(15/5) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm(16/5) SÁNG – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ  – Đ/c Hoa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu(17/5) SÁNG – Lên lớp– Nộp các loại báo cáo Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý  giáo viên Giáo viên TH Nam Mỹ

                                                                                                 GIÁM HIỆU