LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 14, 2018 7:47 sáng

PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Tiểu học Nam Mỹ                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                               Nam Mỹ, ngày 14 tháng 05 năm 2018

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

(Từ ngày 14/05/2018 đến ngày 19/05/2018)

I. Đánh giá công tác tuần 35:

– Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

– Thực hiện đúng chương trình tuần 35.

– Kiểm tra chất lượng cuối năm Khối 1 nghiêm túc, an toàn

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường.

– Các tổ duy trì tốt sinh hoạt chuyên môn.

II. Triển khai công tác tuần 36 (2D trực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 36.

– Tổ chức lao động vệ sinh.

– Ôn tập cuối năm.

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ hai

(14/05)

SÁNG – Chào cờ đầu tuần Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c                 Hoa

– Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(15/05)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c Dung

  – Kiểm tra chất lượng cuối năm khối 4,5 Khối 4,5  

TH Nam Mỹ

CHIỀU – Kiểm tra chất lượng cuối năm khối 1,2 Khối 1,2  

TH Nam Mỹ

Thứ tư

(16/05)

SÁNG – Chấm thi GV Toàn trường TH Nam Mỹ  

 

– Đ/c Cậy

CHIỀU – Chấm thi GV Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tổng hợp hoàn thiện báo các báo cáo GV Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(17/05)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(18/05)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Giao ban GV Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

(19/05)

SÁNG – Học sinh nhận giải Violympic HS, PH, GV Hà Nội – Đ/c Hoa
– Học sinh, phụ huynh, gv khối 4,5 tham gia trải nghiệm thực tế tại bảo tàng. HS, PH, GV Nam Định – Đ/c Dung

                                                                                                                                                         GIÁM HIỆU

 
   
   
 

                                                                                                                                Nguyễn Thị Hoa