LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Tháng Năm 6, 2019 7:20 sáng
 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                              Nam Mỹ, ngày 4 tháng 5 năm 2019

 

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

(Từ ngày 6/5/2019 đến ngày 12/5/2019)

 

  1. Đánh giá công tác tuần 34:

– Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

– Thực hiện đúng chương trình tuần 34.

– Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Ngày chủ nhật xanh

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

  1. Triển khai công tác tuần 35(3C trực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 35.

– Tích cực ôn tập cuối năm

– Kết nạp Đội viện cho học sinh khối 3

– Tổ chức lao động vệ sinh

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

 

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

(26/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(7/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

 

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

Thứ tư

(8/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(9/5)

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Hoa

– Họp kế toán Đ/c Huấn Phòng GD
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(10/5)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý  giáo viên Giáo viên TH Nam Mỹ

                                                                                                 GIÁM HIỆU