LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Nam Mỹ, ngày 27tháng 4 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(Từ ngày 29/4/2019 đến ngày 5/5/2019

I. Đánh giá công tác tuần 33

 – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

 – Thực hiện đúng chương trình tuần 33.

 – Tổ chức lao động vệ sinh trong và ngoài nhà trường. Ngày chủ nhật xanh

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

II. Triển khai công tác tuần 34(3ctrực tuần):

– Duy trì mọi kỷ cương nề nếp.

– Thực hiện chương trình tuần 34.

– Tổ chức lao động vệ sinh :Ngày chủ nhật xanh .        

– Triển khai các câu lạc bộ theo lịch.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

(29/4)

SÁNG – Nghỉ lễ Toàn trường TH Nam Mỹ  

Đ/c Hoa

CHIỀU – Nghỉ lễ Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ ba

(30/4)

SÁNG – Nghỉ lễ Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

 

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Nghỉ lễ Toàn trường  TH Nam Mỹ

 

Thứ tư

(1/5)

SÁNG – Nghỉ lễ Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Dung

CHIỀU – Nghỉ lễ Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ năm

(2/5)

SÁNG – Lên lớp.

– Duyệt danh sách chữ đẹp

Toàn trường TH Nam Mỹ  

– Đ/c Hoa

CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu

(3/5)

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ
– Hội ý  cốt cán BGH + TKT TH Nam Mỹ
Thứ 7

(4/5)

SÁNG Học bù Thứ hai ngày 29/5 Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
Chủ nhật

(5/5)

  Lao động vệ sinh

                                                                                                 GIÁM HIỆU