LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 13 tháng 06 năm 2020

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020)

 

I. Đánh giá công tác tuần từ ngày 08/06/2020 đến ngày 13/06/2020:

          – Duy trì kỷ cương nể nếp.

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

          – Thi IOE cấp Quốc gia.

          – Kết hợp với Viettel Nam Định tập huấn chương trình GDPT 2018 qua mạng.

          – Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

II. Công tác trọng tâm trong tuần:

          – Duy trì kỷ cương nể nếp.

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

          – Thi Violympic Toán cấp tỉnh.

          – Tập huấn đại trà cho giáo viên lớp 1.

– Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

III. Triển khai công tác tuần (từ 15/06/2020 đến ngày 20/06/2020).

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2

15/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Giao ban công tác tuần
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
Thứ 3

16/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
Thứ 4

17/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Thi Violympic Toán cấp tỉnh
Thứ 5

18/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường

 

TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 6

19/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp.
Thứ 7 20/06          

                                                                                                                        BAN GIÁM HIỆU