LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Nam Mỹ, ngày 19 tháng 10 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

(Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019)

 

I. Đánh giá công tác tuần 7:

          – Rèn kỉ cương nề nếp, lễ tiết trường học tốt.

          – Hoạt động chuyên môn đúng lịch

          – Duyệt công tác phổ cập – XMC.

          – Nộp bài Ý tưởng trẻ thơ.

          – Các CLB hoạt động tích cực.

II. Công tác trọng tâm:

          – Rèn kỷ cương nề nếp, lễ tiết trường học.

          – Thực hiện chương trình tuần 8.

          – Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp.

          – Giáo viên triển khai làm đồ dùng dạy học.

III. Triển khai công tác tuần.

          – Lớp 3A trực tuần.

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Người trực

Thứ 2

21/10

SÁNG – Chào cờ Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Lên lớp.
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

22/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

23/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Sinh hoạt các CLB và KNS Poki. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

24/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

25/10

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

26/10

SÁNG – Sinh hoạt chuyên môn Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỂU        

 

                                                                                                                                                 BAN GIÁM HIỆU