Lịch công tác tuần 38 (từ 27/05/2019 đến 31/05/2019).

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Trường Tiểu học Nam Mỹ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 25 tháng 5 năm 2019

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

(Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 31/05/2019)

 

I. Đánh giá công tác tuần 37

          – Các hoạt động duy trì nề nếp tốt.

          – Bình xét thi đua.

          – Tổ chức họp phụ huynh cuối năm.

          – Triển khai các câu lạc bộ luyện tập chuẩn bị tổng kết.

          – Đội tuyển TTT luyện tập.

II. Triển khai công tác tuần 38:

           – Tổ chức lao động vệ sinh vào ngày 17/3.

           – Tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 – 2019.

           – Duyệt báo cáo khuyết tật, hoàn thành CTTH.

           – Làm hồ sơ thi đua.

           – Tuyển sinh lớp 1.

           – Đội tuyển TTT luyện tập.

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2(27/5) SÁNG – Tổng kết năm học 2018-2019 Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Hoa
CHIỀU
Thứ ba(28/5) SÁNG – Duyệt báo cáo khuyết tật, HT CTTH. Toàn trường  TH Nam Mỹ  – Đ/c Hoa
CHIỀU – Kiểm kê tài sản Toàn trường  TH Nam Mỹ 
Thứ tư(29/5) SÁNG – Tổng kết giáo viên Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU
Thứ năm(30/5) SÁNG – Làm hồ sơ thi đua Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Hoa
CHIỀU Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ sáu(31/5) SÁNG – Tuyển sinh lớp 1 BGH+GV lớp 1 TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
CHIỀU – Đội tuyển Toán tuổi thơ luyện tập. BGH+GV phụ trách TH Nam Mỹ

 

                                                                                                BAN GIÁM HIỆU