KẾT QUẢ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2020-2021

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG TH NAM MỸ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:  36  /TB-THNM            Nam Trực, ngày 05 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

Kết quả xếp loại chất lượng viên chức năm học 2020-2021

      Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Văn bản số 2337/SNV-CCVC ngày 17/11/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Nam Định về việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Công văn số 132/PGDĐT-TCCB ngày 13/5/2021 của Phòng GD&ĐT huyện Nam Trực về việc thực hiện đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

     Trên cơ sở phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng và kết quả công tác năm học 2020-2021 của viên chức và biên bản họp đánh giá, xếp loại viên chức năm 2020-2021.

     Trường TH Nam Mỹ thông báo kết quả xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng của Hiệu trưởng như sau:

 

STT Họ và tên Chức vụ Kết quả xếp loại
1 Lã Mai Hương Tổ trưởng tổ 1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
2 Ngô Thị Thùy Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
3 Trần Thị Kim Phương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
4 Trần Thị Thu Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
5 Lê Thị Thu Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
6 Phạm Thị Hồng Thái Tổ phó tổ 2+3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
7 Đào Thị Minh Phượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
8 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
9 Vũ Thị Kim Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
10 Nguyễn Thị Hậu Tổ trưởng tổ 2+3 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
11 Vũ Thị Phượng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
12 Đoàn Thị Phương Thu Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
13 Mai Thị Ngọc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
14 Mạc Huyền Trang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
15 Phạm Thị Thắm Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
16 Nguyễn Thị Bích Liên Tổ phó tổ 4+5 Hoàn thành tốt nhiệm vụ
17 Đỗ Thị Ngọc Hoàn thành tốt nhiệm vụ
18 Vũ Thị Quyên Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
19 Trần Thị Cúc Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
20 Trần Thị Gấm Tổ trưởng tổ 4+5 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
21 Ngô Thị Doan Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
22 Vũ Thị Kim Anh Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
23 Trần Thu Huyền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
24 Nguyễn Thùy Hương Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
25 Lê Văn Thống Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
26 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
27 Vũ Trường Giang Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
28 Trịnh Thị Lành Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
29 Lê Thị Anh Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
30 Nguyễn Thị Duyên Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
31 Hoàng Thị Thu Hiền Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
32 Đới Thị Hằng Giáo viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ
33 Đặng Quang Nghĩa Giáo viên Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
34 Phạm Văn Huấn Kế toán Hoàn thành tốt nhiệm vụ
35 Hoàng Thị Cậy Y tế Hoàn thành tốt nhiệm vụ
Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT huyện ;– Phòng Nội vụ huyện;– Cổng thông tin điện tử trường;– Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG                                Ngô Trung Nghĩa