Thời khóa biểu khối lớp 5

Tháng Một 8, 2016 2:26 chiều

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5

     Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018

 

Thứ B T Gấm  – 5A Nhung – 5B C. Thắm – 5C Doan- 5D Ghi chú
 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GD Kĩ thuật

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GD Kĩ thuật

THC HIN T   05.09 .2017

Nhung và Doan dạy :Toán + Khoa học +GD Kĩ thuật +  GD Đạo đức

Cù Thắm  và Gấm dạy : Tiếng Việt + Lịch sử + Địa lí +GD Đạo đức

 

C

1

2

3

 

GD Âm nhạc

Tiếng Anh -T Tiếng Anh- T

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Tiếng Anh – H

Tin học

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

LỊCH SỬ

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Toán

GD Thể chất

GD Thể chất

Toán

Toán

GD Thể chất

Tin học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn toán

Địa lí

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ô TV

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Địa lí

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh-H

GD THỂ CHẤT

 

Toán

Toán

Tiếng Anh-H

 

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

GD Mĩ thuật

Toán

Kĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Thể chất

GD Mĩ thuật

GD Mĩ thuật

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

GD Mĩ thuật

C   SHCM
 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Tin học  

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tin học  

Toỏn

Toán

Toán

GD kĩ thuật

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh -H

Tin học

Tin học -H

 

C

1

2

3

Khoa học

Khoa học

Tin học

 

Tiếng Anh -H

Tiếng Anh-H

GD Âm nhạc

 

GD T. chất

Khoa học

Khoa học

GD Âm nhạc

GD T.chất 

Tiếng Anh-H

 

 

 

SÁU

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt Tiếng Anh-T

Tiếng Anh-T

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh-H

Khoa học

Khoa học

 

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toỏn

GD thể chất

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

C

1

2

3

4

Lịch sử

 Địa lí

TNST

GDCĐ

GD thủ cụng

Lịch sử

TNST

GDCĐ

Tin học

ễn Toỏn

TNST

GDCĐ

Khoa học

Khoa học

TNST

GDCĐ

BẢY

s SHCLB