Thời khóa biểu khối lớp 4

Tháng Một 8, 2016 2:29 chiều

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4

     Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018

 

Thứ B T Liên -4A Quyên – 4B Đ. Thắm- 4C Cỳc – 4D Ghi chú
 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

Chào cờ

Toán

Toán

GD Kĩ thuật

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

GD Kĩ thuật

THỰC HIỆN TỪ   05.09.2017

       Cúc và Thắm dạy :Toán + Khoa học + GD Kĩ thuật + GDThể dục+GD Đạo đức

Liên và Quyên dạy : Tiếng Việt + Lịch sử + Địa lí + GD Đạo đức

 

 

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

 

Toán

Toán

GD Thể chất

 

Toán

Toán

GD Thể chất

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

 

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Anh Tiếng Anh

Toán

Tin học 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Lịch sử

Địa lí

Toán

GD thể chất

Tiếng Anh Tiếng Anh

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Tiếng Anh

Tiếng Anh 

GD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Mĩ thuật

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Thể chất- N

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

GD T. chất – N

Toán

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

C   SHCM
 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Khoa học

Khoa học

Ôn Toán

GD Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Âm nhạc Tiếng Anh

Tiếng Anh Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn Toán

GD Âm nhạc

Khoa học

Khoa học

 

C

1

2

3

Tiếng Anh Tiếng Anh

Thể dục

Tin học

Khoa học

Khoa học

 

Khoa học

Khoa học

Tin học

GD T. Chất

Tin học

Tiếng Anh

 

 

 

SÁU

 

S

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD thể chất

Tin học  

ễn Tiếng Việt

Tin học  

Toán

GD CĐ

Tin học

ễn Tiếng Việt

Toán

GD CĐ

GD Thể chất

Tiếng Anh                  Tiếng Việt

Tiếng Việt

C 1

2

3

GDCĐ

Địa lí

GD Mĩ thuật

TNST

Tiếng Anh

Toán

GD Kĩ thuật

TNST

Toán

Tiếng Anh

GD Kĩ thuật

TNST

GD Mĩ thuật

Địa lí

GD CĐ

TNST

BẢY

s SHCLB