Thời khóa biểu khối lớp 3

Tháng Một 8, 2016 2:33 chiều

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 3

     Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018

 

Thứ B T  Phượng -3A Hậu -3 B Hằng -3C V. Vân -3D Ghi chú
 

 

 

HAI

 

 

S

 

1

2

3

4

Chào cờ

Toán

Toán

Ô Toán

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Chào cờ

Toán

Toán

Ô Toán

THỰC HIỆN TỪ   05.09. 2017

Vũ Vân và Phượng dạy :Toán + TN_XH + GD Thủ công

Hậu và Hằng dạy : Tiếng Việt +GD  Đạo đức+ GD Thể chất

 

 

 

C

1

2

3

 

GD Âm nhạc

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh-H

Tiếng Anh-T

GD Âm nhạc GD Mĩ thuật

Toán

Toán

GD Thủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tự học

 

 

 

BA

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 GD Thể chất

Tự học

Toán

Ôn Toán

TN_XH

TN_XH

Toán

Ôn Toán

TN_XH

TN_XH

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Tự học

 

C

1

2

3

Toán

Toán

TN_XH

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

 

Tiếng Anh-T

Tiếng Việt Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh-T

Tiếng Anh-T

 

 

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

Đạo đức

GDThể chất- N

Toán

Ôn toán

Tự học

Toán

GDT chất -N

Ôn toán

Tự học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Thể chất

Đạo đức

C   SHCM
 

 

 

NĂM

 

 

S

 

1

2

3

4

Toán

GD Thủ công

Tự học

GDThể chất – N

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Thể chất

Tự học

 

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 GD Thể chất

ễn T Việt

 

GD âm nhạc

Toán

Toán

GDT chất – N

 

C

1

2

3

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tự học

 

Toán

Toán

GD Thủ công

 

GD Âm nhạc

GD Mĩ thuật

Tiếng Anh-T

 

Tiếng Anh-T

Tiếng Anh-T

GDMĩ thuật

 

 

 

 

SÁU

 

 

S

 

1

2

3

4

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Anh -Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

Tự học

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Toán

TN_XH

TN_ XH

 

C

1

2

3

TN_ XH

GD Mĩ thuật

GDCĐ

TNST

ễn TV

GDCĐ

Tiếng Anh-T

TNST

Tiếng Anh-T

Tiếng Anh-T

GDCĐ

TNST

GD Thủ công

Tự học

GDCĐ

TNST

BẢY

s SHCLB