Thời khóa biểu khối lớp 2

Tháng Một 8, 2016 2:35 chiều

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2

     Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018

 

Thứ B T Thái – 2A Trinh – 2B P. Thắm – 2C Kim Anh – 2D Ghi chú
 HAI S  1234

*Chào c

Toán

Toán

Ôn toán

*Chào c

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

*Chào c

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

*Chào c

Toán

Toán

Ôn toán

THỰC HIỆN TỪ   05.09.2017 
C 123  Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

 

 Toán

Toán

Ôn toán

GDThể chấtGD Mĩ thuật

GD Âm nhạc

GD Mĩ thuậtGD Thể chất

GD Thể chất

 BA 1234 ToánÔn Toán

GDThủ công

Tự học

Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

GD Đạo đức

Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

GD Đạo đức

ToánÔn Toán

GDThủ công

Tự học

C 123  Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

 

Toán

Ôn Toán

GDThủ công

Tiếng Việt

Tiếng Việt

GD Đạo đức

S  1234  Tiếng ViệtTiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

ToánÔn Toán

Ôn toán

TN_XH

ToánÔn Toán

TN_XH

GD Thể chất

Tiếng ViệtTiếng Việt

Tiếng Việt

Ôn TV

C   SHCM
 NĂM S 1234 ToánÔn Toán

TN_XH

Tự học

Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

Ô TV

Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

Ô TV

ToánÔn Toán

TN_XH

Tự học

C 123  GDThể chấtGDThể chất

GDÂm nhạc

GDMĩ thuậtGD Âm nhạc

GDThể chất

ToánToánÔn toán  Tiếng ViệtTiếng Việt

Ôn TV

 

 

 

 

SÁU

S  1234 Tiếng ViệtTiếng Việt

Toán

Ôn Toán

ToỏnÔn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

ToỏnÔn Toán

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng ViệtTiếng Việt

Toán

Ôn Toán

C 123  ôn TVGDCĐ

GD Mĩ thuật

TNST

GDThể chấtTự học

GDCĐ

TNST

Tự họcÔn toán

GDCĐ

TNST

 

GDÂm nhạcôn TV

GDCĐ

TNST

BẢY

s SHCLB