LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 (Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Trường Tiểu học Nam Mỹ                                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                  Nam Mỹ, ngày 19 tháng 09 năm 2022

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

(Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022)

 

I. Đánh giá công tác tuần 2 (từ 12/09/2022 đến 18//09/2022):

          – Nhà trường duy trì tốt, đầy đủ đảm bảo an toàn phòng chống dịch, thực hiện đủ chỉ thị 5K của Chính phủ.

          – Hoãn thi giao điệu tuổi hồng cấp huyện ngày 15/09-16/09/2022.

          – Xây dựng các loại kế hoạch năm học 2022-2023 chuẩn bị duyệt với Phòng GD.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

II. Công tác trọng tâm trong tuần 3 (từ 19/09/2022 đến 25/09/2022):

          – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid.

          – Thực hiện chương trình tuần 3.

          – Duyệt kế hoạch năm học 2022-2023 và kế hoạch các hoạt động ngoại khóa với Phòng GD.

          – Triển khai công tác Phổ cập giáo dục năm 2022

III. Triển khai công tác tuần.

          – Trực tuần: 5C

Thời gian

Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm

Trực trường

Thứ 2

19/09

SÁNG – Giao ban công tác tuần Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
– Lên lớp.
– Duyệt Kế hoạch các HĐGD Hiệu trưởng Phòng GD
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 3

20/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 4

21/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – SHCM. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

22/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Dung
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

23/09

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ Đ/c Nghĩa
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

24/09

SÁNG        
CHIỀU      
C.nhật

25/09

         

                                                                                                                               BAN GIÁM HIỆU