LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTrường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam Mỹ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020)

I. Đánh giá công tác tuần từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/07/2020:

            – Giáo viên, học sinh vẫn duy trì tốt công tác áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 đúng quy định.

            – Dạy chương trình theo đúng quy định đã được tinh giản.

            – Kiểm tra chất lượng cuối năm.

            – Học sinh thi Violympic cấp Quốc gia nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

            – Tập huấn trực tuyến chương trình GDPT 2018 đối với giáo viên lớp 1.

II. Công tác trọng tâm trong tuần:

            – Duy trì kỷ cương nể nếp.

            – Dạy chương trình học kỳ II đã tinh giản.

            – CB, GV, NV và học sinh toàn trường nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

            – Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học.

            – Cập nhật và tổng hợp các loại báo cáo cuối năm.

            – Tổ chức họp phụ huynh cuối năm học và chuẩn bị mọi điều kiện để tổng kết năm học.

III. Triển khai công tác tuần (từ 29/06/2020 đến ngày 04/07/2020).

Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực
Thứ 2

29/06

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Giao ban công tác tuần
CHIỀU – Lên lớp.
– Tổng hợp BC cuối năm
Thứ 3

30/06

SÁNG – Lên lớp Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tổng hợp BC cuối năm
CHIỀU – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ
– Tổng hợp BC cuối năm      
Thứ 4

01/07

SÁNG – Lên lớp: Khối 1+5. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
– Tổng hợp BC cuối năm
CHIỀU – Lên lớp    
– Tổng hợp BC cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 5

02/07

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tổng hợp BC cuối năm    
CHIỀU – Lên lớp.    
– Tổng hợp BC cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 6

03/07

SÁNG – Lên lớp. Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Dung
– Tổng hợp BC cuối năm    
CHIỀU – Lên lớp.    
– Tổng hợp BC cuối năm Toàn trường TH Nam Mỹ
Thứ 7

04/07

SÁNG TỔNG KẾT NĂM HỌC Toàn trường TH Nam Mỹ – Đ/c Nghĩa
CHIỀU      

                                                                                                                            BAN GIÁM HIỆU