Lịch công tác tuần 12

Lịch công tác tuần 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Nam Mỹ, ngày 21 tháng 11 năm 2016   LỊCH CÔNG…
Lịch công tác tuần 11

Lịch công tác tuần 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 18/11/2016)   Đánh giá công tác tuần 10: Các hoạt động duy trì nề nếp tốt. Tất cả giáo viên tham gia tập huấn thông tư 22 đầy đủ và tích cực tham gia thảo…
Lịch công tác tuần 9

Lịch công tác tuần 9

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lịch công tác tuần 7

Lịch công tác tuần 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lịch công tác tuần 6

Lịch công tác tuần 6

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường Tiểu học Nam Mỹ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc