t_i xu_ng (1)

Lịch công tác tuần 1 tháng 8

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1 Từ ngày   1/8/2016   đến ngày 5//8/2016   Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Người trực Thứ 2 01/08 SÁNG – Họp Hội đồng triển khai…