images

Thời khóa biểu khối lớp 1

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 1      Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018   Thứ
4510_1349626745_anh_thoi_khoa_bieu

Thời khóa biểu khối lớp 2

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 2      Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018  
4510_1349626745_anh_thoi_khoa_bieu

Thời khóa biểu khối lớp 3

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 3      Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018   Thứ B
images

Thời khóa biểu khối lớp 4

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 4      Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018   Thứ B

Thời khóa biểu khối lớp 5

Trường tiểu học                           THỜI KHOÁ BIỂU KHỐI LỚP 5      Nam Mỹ                                             Năm học 2017 – 2018   Thứ B
20150105163804-skkn1

Kết quả cuộc thi Toán tiếng Anh và Toán tiếng Việt cấp Trường

+)Danh sách học sinh dự thi : https://drive.google.com/file/d/0B2tAaAqkxPNpRVZPTS1abkJMRVVXUm16bDZiOUh3WGZnMU44/view?usp=sharing   +) Kết quả thi toán TA cấp trường : https://drive.google.com/file/d/0B2tAaAqkxPNpaVFJVkp1VEVFSTBmaHh1Z05WbmtUdS0waU1j/view?usp=sharing   +)Kết quả thi toán TV cấp trường https://drive.google.com/file/d/0B2tAaAqkxPNpaVFJVkp1VEVFSTBmaHh1Z05WbmtUdS0waU1j/view?usp=sharing