BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

1. Ban giám hiệu:

gv2

     – Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Hoa 
              + Ngày sinh: 05/10/1968.
              + Email: nguyenthihoanm@gmail.com
       – Phó hiệu trưởng: Hoàng Thị Dung 
12512090_10205688428795345_1029084268_n
   + Ngày sinh: 05/11/1975.
   + Email: hoangdungnammy@gmail.com